Zamenjava papirja na blagajni posnet termalne

Mikroskopi omogoèajo pogled v mikrosvijet, so naprave, ki se razvijajo kot opazovanje izjemno majhnih predmetov, katerih subtilne podrobnosti so na splo¹no nevidne èlove¹kemu oèesu. Mikroskop je sestavljen iz dveh sklopov za fokusiranje, ki sta postavljeni na tarèo cevi, imenovani cev. Niz leè, obrnjenih proti predmetu, se imenuje leèa. S spremembo se drugi niz leè imenuje okular in kupi opazovanje. V notranjosti cevi se zaradi leèe v notranjosti ustvari resnièna, poveèana in obrnjena slika, ki jo opazovalec vidi skozi okular. Zaradi so¾itja obeh sklopov leè je prikazana slika oèitna, poveèana in ravna. Metalografski mikroskopi so vrsta mikroskopov, ki omogoèajo testiranje na neprozornih vzorcih. Za metalografske mikroskope so znaèilni svetlobni mikroskopi in elektronski mikroskopi.

Auresoil Sensi & SecureAuresoil Sensi & Secure - Učinkovit način za izboljšanje kakovosti sluha!

Kaj lahko vidimo s metalografskim mikroskopom?Mikroskopske ¹tudije same z uporabo metalografskih mikroskopov se zana¹ajo na pridobivanje vzorca iz posebnega izdelka, nato pa na poliranje in poliranje doloèenega polja, tj. metalografski vzorec, ki bo po neobveznem jedkanju podvr¾en mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture doloèene kovine, poleg tega njene zlitine in napake, ki jih nevidno s prostim oèesom, je pomemben cilj metalografskih ¹tudij na svetlobni mikroskopiji. Zagotavljajo identifikacijo raznolikosti strukturnih komponent in njihove morfologije, kolièine, dimenzij in porazdelitve. Metalografski mikroskopi omogoèajo opazovanje kovinskih vzorcev in prebojev. Zahvaljujoè natanèni izvedbi leè, metalografski mikroskop odkrije mikropodobe, omogoèi izraèun faznega dele¾a in opazovanj vkljuèkov in novih znaèilnosti materialov.