Vstavite programsko opremo podjetja

Dana¹nja poslovna programska oprema zahteva pravno razlièico operacijskega sistema iz zbirke Windows in zmogljiv, ustrezno zmogljiv raèunalnik. Tudi razlièice, ki ne zahtevajo namestitve v oblaku in hoje v oknu brskalnika, ne bodo zadovoljne s 512 MB delovnega pomnilnika.

V obliki, ko upravitelj ne ¾eli postati podrejen stalnemu posodabljanju raèunalni¹ke strojne opreme, mu klasièni program CDN olaj¹a. Kot edini na trgu deluje pod DOS sistemom, vendar to ne pomeni, da so njegovi podatki konèani pred 30 leti. Aplikacija je podana iz treh osnovnih modulov: skladi¹èenje-fakturiranje, ki lahko obvladuje celo veliko skladi¹èe, èlove¹ke vire, podpira politiko dobrega upravljanja s kapitalom in registracijo èasa stvari ter finanèno-raèunovodsko, servisiranje vseh oblik obraèunavanja. Brezhibno deluje s èitalniki èrtne kode, blagajnami in fiskalnimi tiskalniki, tiskalni¹kimi potrdili in napravami za izstavljanje raèunov SET. Z njegovo storitvijo lahko opravite poljubno ¹tevilo skladi¹è in poravnate proizvodnjo na podlagi doloèenih receptov. Sistem omogoèa izdajanje, poravnavo in rezervacijo avansnih raèunov. Z doplaèilom klasiènega programa cdn lahko za vsakega partnerja uporabite razliène sheme popustov in cenikov posebej, tako da pripravljeni dokumenti vsebujejo ugodne cene.Programska oprema bele¾i naroèila od prejemnikov in omogoèa avtomatsko rezervacijo blaga, kar je ¹e posebej koristno za hitro premikajoèe se skladi¹èe. V primeru uporabe povratnih kontejnerjev se lahko uporabi za poravnavo povratnih paketov. Aplikacija deluje z razliènimi tiskalniki, kjer je mogoèe tiskati kulture in èrtne kode.Program ima tudi 45.000 uporabnikov po vsej Poljski. Èe se iz kakr¹negakoli razloga njegove zmogljivosti izka¾ejo za nezadostne, distributer COMARCH zagotavlja posodobitev do najsodobnej¹ih razlièic programske opreme, pri èemer uporablja do 40% popustov. Sam proces je za uporabnika neopazen in vse se izvaja z uporabo programa Comarch Assist.