Vodenje lizin ke dru be

Ustvarjanje drugaènega podjetja je obièajno dolg seznam odgovornosti, ki ga je treba izvesti. Dober poslovni naèrt in finanèno ozadje potem ne vsega, bodoèi podjetnik mora opraviti tudi veliko formalnosti, tudi v davènem uradu.

Èe ¾elimo ponuditi izdelke ali opravljati storitve fiziènim osebam, je cilj dodatno pridobiti fiskalno vsoto postnet revo. Potrebne so majhne trgovine, veliki supermarketi, ampak samo frizerji, zdravniki ali kozmetièni saloni.

Moral bi se spomniti, da je nakup blagajne posnet revo & nbsp; to je zaèetek. Obstaja pomemben in nujen postopek, ki ga je treba obvestiti davènemu uradu. Tako se izvaja v treh fazah.

V pomembnem koraku je treba urad obvestiti o ¹tevilu blagajn in njihovi uporabi (toèen naslov. Tak¹ne informacije - v pisni obliki - morajo ljudje voditi evidenco. Dodati je treba, da je v uspehu samo ene blagajne ta korak mogoèe izpustiti.

Ko se ukvarjamo z namenom urada teh svetov, lahko prevzamemo fiskalizacijo blagajne. Pomembno je, da se ta proces odvija le v prisotnosti zaposlenega. Na kaj se zana¹a? S tem, ko ste rekli trenutek za pripravo registracije trgovanja in delovanja pomnilnika naprave. Brez tega pogoja nizka davèna blagajna ne predstavlja njenega polo¾aja v ustreznem obdobju.

Tretja - zadnja faza raèuna na uradno prijavo finanènega urada v davènem uradu. Najprej je treba izpolniti dvodelni dokument in ga urediti v obièajnem razdelku. Takrat lahko zakonito zaènemo bele¾iti promet.

Polnjenje vsakega koraka in oblike je nekako, vendar je treba blagajno periodièno servisirati. Odgovornost vodje je tehnièni pregled naprave, ne manj pogosto kot vsaki dve leti. Mnoge blagajne - avtomatsko - trenirajo in nekako spominjajo podjetnika na prihajajoèi datum naslednjega pregleda, na zadnja imena servisiranja izdajo nalepko z datumom na posodi. Tak¹ni opomniki - v nasprotju z videzom - so zelo za¾eleni. Izraz je lahko pozabiti. Ta sprememba je lahko ustrezna finanèna posledica. Skupaj z lastnim pravom je zamuda pri pripravi obveznega tehniènega pregleda finanèni prekr¹ek, za katerega smo kaznovani.

Upo¹tevajoè zgoraj omenjene vidike, je pri nakupu blagajne vredno preveriti, ali podjetje ponuja tudi celovito storitev.