Varnost pri delu 5 2007

Varnost umetnosti in varnost strojev, na katerih delujejo ljudje, so vedno na pomembnem mestu. Vsak delodajalec mora prav tako upo¹tevati, da mora zagotoviti tak¹ne pogoje. Kdaj in kako vedeti, ali oprema, ki jo kupite, zagotovo obstaja v dobrem stanju in so ohranjena vsa naèela zaupanja in namena za storitve? Da bi kupcu zagotovili to jamstvo in gotovost, obstaja certifikat za stroj.

Certificiranje strojev je sestavljeno iz seznanjanja specializiranega podjetja z resnièno dokumentacijo o tehniènem stanju stroja ali nove opreme, ki je predmet pregleda. Informacije se primerjajo s strogimi in natanènimi standardi, rezultati pa odloèajo, ali bodo potrdilo kasneje izdali ali ne. Poleg dokumentacije in novih parametrov, ki jih ¾eli dati proizvajalec, ki ¾eli kupiti certifikat, podjetje preveri tehnièno stran stroja, preverja njegov stil, izdelavo in delovanje v analizi. Certifikacija strojev je torej dolg in natanèen proces, na podlagi katerega se poobla¹èena blagovna znamka in njeni zaposleni lahko odloèijo, da bodo dali poseben, potrjen pogoj in varnost certifikata, kar bo kasneje jamstvo za kupca, da je izdelek, ki ga kupuje, zagotovo najbolj¹a in zanesljivej¹a.

Dr Farin Man

Vendar pa certificiranje strojev ni samo preverjanje stanja stroja, temveè tudi naknadna preverjanja, ki jih mora opraviti vsa oprema. To preverjanje je potrebno za potrditev, da je stroj v popolnem razpolo¾enju in da je certificiran za ¾ivljenje. Stanje bi se lahko poslab¹alo do te mere, da bi dejansko ogrozilo rast in zdravje oseb, ki so z njo ravnale. Zato je certificiranje strojev tudi naknadni pregled opreme in zagotavljanje njegove oblike.

Certifikacija strojev je bistvena za popolno zagotovilo varnosti in oblike materiala. Delodajalec bi ¾elel vkljuèiti, ker ne le gotovost, da ne bo preveè plaèal, ampak tudi, da bodo njegovi gostje varni z opremo, na kateri bodo kasneje delali. Odgovornost za to pa nosi on, certificiranje strojev pa je zanj zanesljiva navedba.