Trgovina z rezalniki

Atexovo usposabljanje ali obseg usposabljanja se komentira in izbolj¹uje glede na potrebe doloèenega podjetja ali organizacije. Naslednji seznam prikazuje najpomembnej¹a vpra¹anja, na podlagi katerih se oblikuje konèni naèrt usposabljanja. Ta seznam bo v utemeljenih primerih raz¹irjen na druga vpra¹anja.

Usposabljanje dr¾av Atex:pravne podlage v povezavi z eksplozivno varnostjo: direktiva 137 ATEX in nacionalna ureditev,Direktiva ATEX95 in nacionalni predpisi; & nbsp; vzajemni odnosi med direktivama ATEX137 in ATEX95,pravne podlage v kombinaciji s po¾arno varnostjo: Odlok Ministrstva za notranje zadeve in upravo z dne 7. 6. 2010 o po¾arni za¹èiti prostorov, gradbenih konstrukcij in stanovanj; vzajemno obve¹èanje z naèelom ATEX137,pomembna pravila za oceno in vzpostavitev eksplozijsko ogro¾enih obmoèij; ekstremna ocena primernosti eksplozivnih parametrov plinov, tekoèin in hlapov prahu,elektrostatièna ozemljitev - pomen te¾av, primerov in povpreènih tehnolo¹kih re¹itev,vrste eksplozijske za¹èite, ki se uporabljajo v sektorju, in osnovna pravila za njihovo izbiro; osnovna pravila za zavarovanje procesnih naprav pred nevarnostmi eksplozije,primeri enot, ki prikazujejo uèinkovitost uporabe posameznih sistemov za za¹èito pred eksplozijami,pomembna pravila za varno delovanje stroja in delovanje strojev v eksplozivnih obmoèjih,primeri eksplozij v industriji,stopnjo in razpolo¾ljivost prezraèevanja ter obmoèje eksplozijsko ogro¾enega obmoèja, dokaz o plinskih napeljavah, vodik, plin propan-butan, acetilen; polnilne toèke za baterije, omarice za zaupanje za shranjevanje kemikalij,elektrièni stroji na obmoèjih nevarnosti eksplozije - splo¹ne smernice za naprave za vgradnjo,nevarnost nevarnega neuspeha v industriji; izbrane te¾ave, povezane s skladi¹èenjem, odpra¹evanjem, sistemi za ravnanje s premogom v elektrarnah, omejitve, povezane z uporabo sistema za razbremenitev eksplozije,procesov in hitrih nevarnosti na vodih biomase.