Test noseenosti najzgodnej i za odkrivanje noseenosti

Ljudje, ki i¹èejo otroka, kot tudi tisti, ki se bojijo noseènosti, poleg tega, da opravijo test noseènosti, sami posku¹ajo najti simptome, ki potrjujejo ali izkljuèujejo skrbi (ali mo¾nost za kritje. Kak¹ni so ti simptomi? Kdaj jih lahko najdete? Osnovni in najpomembnej¹i simptom, ki ga ¾elim, je nedvomno pomanjkanje èasa. Ne ¹teje se, toda zakaj lahko stres na stale¾ih - zamude pri menstruaciji, celo veèdnevni, zagotovijo ¹tevilni dejavniki, vkljuèno s poklicem in prikraj¹anostjo. Na novem pa redna menstruacija ne izkljuèuje noseènosti. Pri noseènicah pride do menstruacije do tri mesece po oploditvi. Predvidevamo pa, da posku¹amo za potomce, ni dr¾ave, zato je test noseènosti sreèno, kar ka¾e na dve èrti. Kaj veliko?

Obstajajo situacije, ko prihodnje mame do¾ivljajo simptome noseènosti v prvem tednu oploditve. Ponavadi pa so po pribli¾no enem mesecu. Vendar pa je njihova najveèja intenzivnost konec prvega èetrtletja ali pribli¾no 10. tedna in se vrnejo na lokacijah 20. Tukaj je seznam simptomov, ki jih lahko (in ne morate! Prièakujete v prvih tednih noseènosti:

Obèutljive in boleèe prsi. V skupini noseènic pride do ¹tevilnih hormonskih sprememb, ki se pojavljajo na toèki priprave za prihodnost, ne le, da otroka obièajno nosimo v vrstnem redu 9 mesecev, ampak tudi na naslednjo vzgojo. Zato lahko zaradi razvoja mleènih ¾lez prsi postanejo veèji, bradavièke pa dalj¹e in moènej¹e.Slabost in bruhanje. To je verjetno najbolj znan in pogost simptom noseènosti. Zlasti v zgodnjih jutranjih porahah, lahko tudi do nekaj ur. Ponavadi se prito¾ujejo nad noseènicami (vendar obstajajo odstopanja od tega zneska - moj bratranec je bil nedavno popoln enkrat za prilo¾nost in me kupil in se enkrat ni poèutil slabo. Zdravniki niso 100-odstotno preprièani, kar daje simptom jutranje slabosti. Vendar so opazili, da je njihova intenzivnost veliko bolj priljubljena med ljudmi, ki so v stalnem strahu in stresu.Sprememba apetita. Seveda ni nihèe tuje takim simptomom, kot je poveèan apetit ali kakr¹na koli sprememba okusa. Dejstvo, da smo noseèi v tem obdobju, da bi jedli vse, kar so gostje na poti v hladilnik, in dejstvo, da se nenadoma zelo dobro ponovi, je me¹anica sleda s kislimi kumaricami in Nutella je sestavljena iz hormonskih sprememb v lastnem sistemu.

Kot sem vedno navedel v prej¹njih delih vnosa, ni nujno, da se pojavijo vsi simptomi noseènosti. ©e ni reèeno, da se bodo pojavili vsi opisani simptomi. Obstajajo ljudje, ki so zelo prizadeti zaradi nev¹eènosti zgodnje noseènosti, vendar so (èeprav je pogosto pogosto primeri, ko je noseènost praktièno popolna. Zato ne kupujte filmov in serij, ki nas obve¹èajo, da gnojenje pomeni stalno bruhanje, spremembe znakov in omedlevica od pomembnega dne oploditve. Vsa ¾enska do¾ivlja blagoslovljeno stanje na povsem nov naèin.