Tattoo in naertovana noseenost

V sezoni, ko posku¹amo dobiti otroka s poljskim partnerjem, je vsak dan neznosno raèunanje na dobre novice. Z veseljem smo po razmerju od¹li v lekarno, da bi dobili test noseènosti, in ga premestili, da bi dru¾ino in prijatelje èim prej obvestili o hitrem poveèanju dru¾ine. Pogosto pa je poleg dobro naèrtovanih prizadevanj test noseènosti pokazal, da nismo noseèi. Ne smemo domnevati, da bi bil domaèi test noseènosti lahko napaèen.

Najprej je treba razumeti, da testi noseènosti, ki so koristni v lekarni, delujejo na enem principu. Njihovo delovanje je zelo nizko. Vkljuèuje odkrivanje HCG hormonov (opravljenih v primeru noseènosti v urinu. Noseènostni testi so zelo priroèni pri uporabi in hkrati zelo prijazni, zato jih je treba vkljuèiti v priporoèila na letaku.

Seveda splo¹no znani testi noseènosti niso nezmotljivi. Njihova nezanesljivost lahko izhaja iz veè dejavnikov:

https://ba-fort.eu/si/

potekel - enako kot katerikoli novi ¾ivilski, farmakolo¹ki ali dermatolo¹ki izdelek, se testi noseènosti ne smejo uporabljati po izteku obdobja veljavnosti. To je zato, ker je lahko njegov rang moten, in konec bo neverjeten,jemanje dodatnih zdravil, starost ¾enske - ideja o uspehu testa noseènosti ni njegova popolna izdelava in èakalna doba od trenutka mo¾ne oploditve. ®enske bolezni, njena zdravila in starost so kljuènega pomena. Zato naj bi ljudje z boleznimi ledvic, menopavzo in uporabo antidepresivov za bolj¹i vpogled v primer ¹li k specialistu, ker bi lahko v njihovem uspehu test pokazal noseènost, ki se je tako ni zgodila,micropore - vèasih pride do tega, da je test noseènosti odkril noseènost, nekaj dni kasneje pa je po ponovni uporabi postal negativen. Tako lahko vidite, da se je pridru¾il oploditvi, vendar se zaèetek ni ujel v maternici. V tem primeru se preprièajte, da se prijavite specialistu, ker ste verjetno v zunajmaternièni noseènosti,hitenja - to je najpogostej¹i vzrok napak v testih noseènosti. Èeprav so proizvajalci povedali, da bo z merjenjem pomembno, da se zdaj ¾e ¹esti dan po oploditvi zazna noseènost, je treba uresnièiti pomemben dejavnik: HCG je najzgodnej¹i v naravi, ¹ele kasneje v urinu. Zato je bolje, da poèakate ¹e en teden, da imate veèje zaupanje.

Trenutno se testi noseènosti opravijo tako, da v 99,9% primerov odkrijejo noseènost. Vedno si zapomnite, da v nobenem primeru niso nepogre¹ljivi in za veèjo gotovost morate iti k specialistu in opraviti posebne teste. Èeprav je v primeru napak obièajno mogoèe, da je test odkril noseènost, ki ne obstaja, vendar ne obratno. Zato se lahko ¾enske, ki ne ¾elijo zanositi, poèutijo pomirjene zaradi negativnega uèinka testa.