Tabu ali balada o dr alu

Fresh Fingers

Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ je jasno orodje, ki podpira raèunovodstvo podjetij s poslovnim profilom. Zato obstaja ideja, ki vam omogoèa, da optimizirate delo ljudi, ki zbirajo finance v ¹ibkih in malih podjetjih.

Program omogoèa ¹tiri vrste zapisov: knjigovodske knjige, evidenco DDV, evidence davènih podatkov in evidence poravnave. Sedaj zagotavlja dostop do vseh gospodarskih prilo¾nosti na enem mestu in hkrati zagotavlja integriteto in varnost podatkov.Poleg snemanja poslovnih dogodkov vam program omogoèa naroèanje elektronskega naloga za prenos, tiskanih poroèil, izdelanih v postavitvi, in veè o predstavitvi prilo¾nosti pri izdelavi grafikonov. Poleg standardnih poroèil, ki jih zahteva Raèunovodski zakon, program omogoèa tudi samodejno izdelavo poroèil, ki jih je uporabnik predhodno opredelil, posamezniki pa se seznanijo s temeljito analizo trenutnega gospodarskega polo¾aja podjetja.Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ gre za avtomatsko vzdr¾evanje registrov DDV in davènih evidenc skupaj z zahtevami zakona o davku na proizvode in pomoèi. Program omogoèa ustvarjanje in tiskanje poroèil o DDV na podlagi podatkov iz registra za DDV.Evidenca naselij v & nbsp; programu olaj¹a upravljanje besed in cen podjetja. Program omogoèa tiskanje pozivov, vpisovanje obrestnih opomb in ustvarjanje potrditev stanja. Z lahkoto omogoèa razstave stanja raèunov za doloèen trenutek.S programsko opremo Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ lahko vidimo varnost shranjenih podatkov. Ta sistem je odlièen za registracijo in obdelavo gospodarskih prilo¾nosti, ki predstavljajo edini idealen vir finanènih informacij, potrebnih za poroèanje. S sprejemom aplikacije iz naèrta dobimo prilo¾nost, da jo prilagajamo lastnim zadevam in zahvaljujoè temu, da je enostavno implementirati uveljavljeno raèunovodsko usmeritev dru¾be.