Socialnih prispevkov iz minimalne plaee

Obièajno uporabljene bli¾njice in plaèe zaposlenih veljajo za vsa dela, povezana s poravnavo zaposlenih v doloèenem podjetju. Vodje podjetij ¾elijo biti odgovorni za zakonske obveznosti, ki izhajajo iz polo¾aja delodajalca, saj lahko njihova malomarnost ima tudi resne posledice tudi od kartice davène uprave in Zavoda za socialno zavarovanje. Delodajalec kot oseba, ki opravlja veliko funkcijo plaènika prispevkov, kar pomeni, da je dol¾an ZUS plaèati zahtevane zneske za svoje zaposlene. Ti prispevki za zdravstveno varstvo se plaèujejo ne glede na ¹tevilo ali vrsto zavarovanj, za plaèilo socialnih prispevkov pa veljajo doloèene omejitve. Lastnik podjetja mora skleniti zavarovalni¹ko vlogo tako, da predlo¾i uradni obrazec v zavod za socialno zavarovanje v èasu 7 dni od datuma zaposlitve, tj. Od obveznosti zavarovanja. Pri uspe¹nosti klasiène pogodbe o zaposlitvi je razre¹itev vseh socialnih prispevkov obvezna, v primeru sklenitve akcijske pogodbe pa je odgovoren le pokojninski in invalidski prispevek (ali nakljuèni prispevek.

Osebje na drugi strani pa je plaèilo v primerih, ko so zaposleni zaposleni, predstavljeno v dejstvu, da je pokojninski in invalidski prispevek prostovoljen ali da ni potrebe po nezgodnem in zdravstvenem zavarovanju. Pomembno je omeniti, da podjetnik ZUS-u plaèuje zdravstvene in socialne prispevke, tudi za sebe, medtem ko je obveznost osebe, ki opravlja isto delo, istoèasno kot sedanje podjetje, plaèati samo zdravstvene prispevke. Obstaja alternativna re¹itev za zaposlovanje zaposlenih, obstaja pa tudi zunanje izvajanje kadrov in izplaèane plaèe. To pomeni opustitev obièajnega zaposlovanja osebja in prevzemanje zunanje pomoèi podjetja, ki prevzame osebje in plaèe, ter vse obveznosti, povezane z obve¹èanjem o njeni podlagi.