Socialna psihologija

Biti v 21. stoletju ne gre najbolje. Pogosto smo izpostavljeni moènemu stresu. ©tevilne dol¾nosti, trdo in ¾ivèno vzdu¹je v praksi, nato pa velike te¾ave v stavbi. Krog se zapre. Èustveno smo preobremenjeni. Pogosto niti ne moremo razbremeniti stresa ali iskrenega pogovora o elementu na¹e izku¹nje.

©e veè zmede v njegovih èustvih, povzroèa, da je v strogem èasu ¾ivljenje zelo te¾ko. Opravljamo ¹tevilne naloge, ki nas preplavijo s te¾kimi te¾avami in brez energije. Njihove ¾elje in pripravljenost izginejo. Èas za poèitnice ne vidimo, èeprav se poèutimo izèrpani.

Zmanj¹anje negativne ljubezni je obvezno. Lahko porabimo za zelo dolgo èasa. Èe se jih ne bomo znebili, bo nara¹èajoèi in trajni dan eksplodiral z veliko silo. Dober psiholog nam lahko pomaga najti mesto v tej zadevi. Iz njegove pomoèi mu bo uspelo z nemotenim gibanjem razoro¾iti tikoèo bombo na¹e ljubezni in znanja. Vèasih je tak¹na re¹itev nujna.

Kronièni stres je izredno ¹kodljiv za na¹e zdravje. Pogosto se tega predloga ne zavedamo. Vedno v doloèenem trenutku na¹e telo potrebuje, da se brani in daje signale, da je stvar narobe. Glavoboli, mi¹ice, trebuh, palpitacije, nespeènost - ¹e posebej slednji je zelo znaèilen simptom. Nezmo¾nost spanja povzroèi, da se zaèarani krog zapre. Ne spimo ponoèi - v bistvu je na¹ dan te¾ak. Motnje koncentracije in utrujenosti povzroèijo, da èez dan delujemo nekoliko bolj uèinkovito in napi¹emo veè napak. Èe se situacija ponovi, tvegamo mnenja in navodila nekaterih na¹ih nadrejenih. Spremembe postajajo vse bolj stresne. Posledièno ne moremo ponovno zaspati, ker nas um spodbuja plaz negativnih èustev.

Dober psiholog Krakow nam bo pomagal obvladati stres. Pogovor z njim se lahko osredotoèi na odlièen pristop in okrepitev mehanizmov, ki nas bodo za¹èitili. Kronièni stres je negotov in lahko vodi v rast huj¹ih bolezni, tako psihiènih kot fiziènih. Dober psiholog Krakow - to je za izbiro roke, ki nam bo pomagalo re¹iti ¾ivèni problem.