Rejo za eitenih ivali

Izraz meso se uporablja v smislu kulinariène in videza definicije tkivnega konglomerata, ki je znaèilen za mi¹ièno tkivo, pridobljeno iz zakola ali divjadi. Veèina ljudi na evropskem kontinentu meni, da je meso dejanski dejavnik hrane, ki obogati dnevno prehrano beljakovin, in trgovci na debelo so odgovorni za zagotavljanje proizvodov ¾ivalskega izvora strankam. Meso kot element èlove¹ke hrane ¾e obstaja v prazgodovinskih trenutkih, ko se je pokazalo, da je u¾ivanje ¾ivalskih beljakovin uèinkovito sredstvo za zagotovitev dobre doze energije. Verjetno je bila izku¹nja z mesnim ¾ivljenjem prisotna v stopnji poledenitve, ko je bilo na ¾alost pridelava rastlinske hrane in u¾ivanje mesa postalo pijaèa iz osnovnih elementov pre¾ivetja.

Dejavnost trgovcev z mesom je vèasih bojkotirana z drugimi vegetarijanskimi gibanji, katerih predstavniki menijo, da jedo mesne izdelke kot neetièno delo, kot posledico ubijanja ¾ivih organizmov. Pojav vegetarijanstva je bil opravljen z vrnitvijo mnenja o pravilni in zdravstveni razse¾nosti proizvodnje hrane na podlagi zakola ¾ivali za zakol, zlasti ¾ivali, vzrejenih v pogojih industrijskega kmetovanja. Obstoj vegetarijanstva nekoliko ogro¾a obstoj trgovcev z mesom, saj gre za idejo, ki spodbuja brezmesno prehrano. Pa vegetarijanstvo vkljuèuje zavestno in namensko izkljuèitev mesa iz obièajne prehrane, zadnji izjemno ribe in morske sade¾e.

Veganstvo ima najuèinkovitej¹o frakcijo vegetarijanstva, ki je sestavljena iz prepreèevanja vseh proizvodov ¾ivalskega izvora, torej ne samo mesa, ampak tudi jajc, mleka in mleènih izdelkov. Potem je postopek povezan z uèinkovitimi verskimi znaèilnostmi, saj se je vegetarijanstvo razvilo v drugem tisoèletju pr. na indijski podcelini, kjer je bila strogo verska. Evropski vegetarijanci so se pojavili ¹ele v ¹estem stoletju pred na¹im ¹tetjem, pitagorejci pa so imeli idejo, da izvajajo brezmesno prehrano kot neetièno. Kljub ¹tevilnim razlogom zdrave in dobre narave glede vegetarijanstva, ¹e vedno obstaja skupina ljudi, ki jedo meso iz edinega razloga, kot v ledeni fazi. Dokler se ne pripravijo protipostavke ¾ivalskih beljakovinskih proizvodov, ki zadovoljujejo potro¹nike, bo poraba mesa ¹e naprej standard in trgovci na debelo z mesom bodo ¹e dolgo u¾ivali veliko ¹tevilo strank.