Raeunovodski program za leto 2015

https://e-rn24.eu/si/Erogan - Odkrijte skrivnost pravega užitka!

Program enova je finanèni in raèunovodski sistem, ki omogoèa celovito storitev tako raèunovodskega kot tudi gospodarskega podjetja. Ta storitev se uporablja predvsem za dokumentiranje zapisov, objavo tega imenika, izdelavo izjave, pa tudi za tekoèa in periodièna poroèila.

Program enova omogoèa, med drugim, vodenje spletne strani s funkcijo pridobivanja poddnevnih dnevnikov. Poleg tega vam omogoèa, da prijavite DDV na nakupe in prodaje. In daje vam mo¾nost dokumentiranja zapisov. Govorimo o dokumentih, ki niso raèuni - na primer banèni izpiski, spomeniki, uvozni dokumenti, gotovinska poroèila ali plaèilni listi. Ta program vam omogoèa tudi primerjavo bilanc in prometa. Omogoèa tudi poravnavo s pogodbeniki in naèrtovanje plaèil. Z ekskurzijo si zaslu¾i tudi dejstvo, da program enova omogoèa registracijo valutnih poravnav. To se opravi skupaj s tabelo teèajev in tudi z avtomatskim izraèunom in evidentiranjem teèajnih razlik.Izvajanje storitev v tem programu bo kupilo za razvr¹èanje v doloèbe doloèenih vrst dokumentov. Zapisi dokumentov omogoèajo njihovo samodejno objavljanje v dnevnike. Program vsebuje zelo preproste podatke o DDV. DDV se lahko izraèuna z uporabo metod denarnega in obraèunskega raèunovodstva. Hkrati program zagotavlja prilo¾nost za vodenje gotovinskih in banènih poroèil. Poleg tega omogoèa primerjavo ravnote¾ij in prometa. Omogoèa opredelitev bilanc podjetij.Program je trenutno urejen v dokumentaciji, ki omogoèa poravnavo z izvajalci. Govorim predvsem o ljudeh o obrestnih opombah, opominih, prenosih in potrditvi ravnovesja.Program enova omogoèa podporo pri upravljanju èlove¹kih virov. To je veliko funkcionalnosti, ki se obièajno razvija, zato se uporablja za podjetja, ki imajo sreèo. Skratka, program enova je klasièen finanèni in raèunovodski sistem.