Proizvodni in tehnolo ki proces

©tevilni proizvodni postopki so povezani s proizvodnjo strupenih hlapnih snovi, kot so posebne vrste hlapov, hlapov in vonjev. V tem primeru je zelo pomembno zagotoviti dobro prezraèevanje. Prezraèevanje velja za vse prostore, vendar je primerno namestiti nape neposredno nad delovnimi mesti.

Industrijska vezava se uporablja za usmerjanje hlapnih snovi toèno na podroèju, kjer se pojavljajo. Zaradi teh razlogov se te naprave nahajajo v zelo velikem obsegu, med drugim v kemièni industriji, vendar bolj v moèi drugih delov. Procesi, ki ¾elijo posebej dobro prezraèevanje, za lepljenje in dodajanje raztopin, snovi in kemiènih spojin. Gospodarska bivanja so potrebna tudi za delovna mesta, kjer se med drugim izvaja bru¹enje, rezanje in poliranje. V èasu takih procesov pridejo v zrak delci materialov, ki se obdelujejo. Nato ima ¹kodljiv uèinek na zdravje zaposlenih in ¹e vedno na rast procesov, saj lahko negativno vpliva na njihovo natanènost.

Pravilna uporaba privezov je tudi mesto v uspehu vseh prostorov, kjer naj bi velika oseba zagotovila ugodne pogoje, na primer kro¾enje zraka in vla¾nost. Med temi dejavniki so med drugim pomembni su¹ilniki in tako notranjosti, kjer se hrani hrana.

Kako lahko industrijski odvajalci veliko uporabljajo v moèi razliènih industrij. V vsakem primeru bi morala biti izbira kolièine in porazdelitve vrvi posledica posebnih potreb, ki izhajajo iz narave proizvodnih procesov in varnosti zaposlenih. Zato morajo biti prezraèevalni sistemi vedno krivi za postavitev mojstrov v trenutni vidik.