Prieeske za dekleta filmov

Sesalniki, ki se uporabljajo v industriji zaradi ¹tevilnih prostorov za èi¹èenje, ki ¾elijo oèistiti vrsto nevarnih odpadkov, morajo biti znaèilni ne le za ustrezno raven rezervoarja in funkcionalnost, ampak tudi za odpornost proti izèrpanosti in vreden èasa eksplozij. Vse te lastnosti izpolnjujejo ATEX sesalniki, kar pomeni, da jih lahko uspe¹no obdelamo v nevarnih pogojih, ki so vèasih povezani z zdravstvenimi tveganji in vzdr¾evanjem.

S pomoèjo ATEX sesalnikov je mo¾no narediti ¹e veliko drugih suhih in mokrih neèistoè. Popolnoma se sooèajo z zbiranjem vseh vrst prahu, ¾lindre, odpadkov ali ¾eleza, pa tudi tekoèine. Veliko razliènih tipov sesalnikov tega modela vam omogoèa, da jih prilagodite posameznim pogojem, v katerih se ¹tejejo za uporabljene. Èistilni elementi sesalnikov so bili izdelani iz ¹irokega razreda nerjavnega jekla. Pred eksplozijo na gradbi¹èu, ki je povezana s kopièenjem pomembnega onesna¾enja, ¹èiti veliko sesalno skalo in uporabo posebej utrjenega in dodatno podprtega aluminijastega filtrirnega sloja. V tipiènih pogojih izpolnjujejo trenutna pravila in kanone na podroèju èistilne opreme.

https://w-tox24.eu/si/

Sesalniki tipa ATEX so na voljo v novih modelih s posodami, ki vsebujejo pribli¾no 40 do 100 l, kar jim omogoèa stabilno delovanje v dalj¹em obdobju, brez potrebe po praznjenju rezervoarja. Hkrati pa je s tako dolgo velikostjo proizvajalec sesalnika zagotovil udobje vo¾nje s sesalcem zahvaljujoè namestitvi velikih koles, ki imajo dodatno poseben zavorni sistem.