Prevajanje strani na google

Prevod besedila je sam po sebi precej velik. Èe smo odvisni od prevajanja besedila, moramo upo¹tevati ne le "nauèene" besede in jedi, temveè tudi znanje o ¹tevilnih idiomih, ki so tako pomembni za vsak jezik. Dejstvo je, da se ¾enska, ki pi¹e besedilo v angle¹èini, ne pojavi v povsem "akademskem" stilu, ampak uporablja svoje specifiène jezike in idiome.

V pogodbi s sedanjostjo, da je vloga globalnega internetnega omre¾ja ¹e vedno vi¹ja, je pogosto treba opraviti prevajanje spletnih strani. Na primer, èe ustvarimo spletno stran, s katero ¾elimo priti do bolj specifiène publike, jo moramo pripraviti v veè jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletnega mesta, na primer v angle¹èini in polj¹èini, morate predstaviti ne samo sposobnost prevajanja, temveè tudi te¾njo po izra¾anju lastnih stavkov in opisov, ki jih ni mogoèe prevesti v izvirniku. Torej, kdaj gleda na delo? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku za storitev prevajalnika Google. Medtem ko se bo splo¹ni smisel besedila ohranil (lahko bomo uganili, o èem je doloèeno mesto ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa bo neustrezna. Mo¾no je samo zato, ker prevajalec Google izbrani èlanek prevede v vrednost »beseda za besedo«. Zato v praksi ne èakamo, da bi na podlagi tega razumevanja ustvarili profesionalno, veèjezièno spletno stran. Torej v poslu spletnega prevajalca v najkraj¹i prihodnosti & nbsp; èlovek ne bo zamenjal naprave. Tudi najbolj¹a programska oprema nima moèi abstraktnega razmi¹ljanja. Enako, kot ga upravlja, je po logiki èloveka preneseno na izbrani programski jezik. Zato so tudi najbolj¹i programi za prevajanje èlankov v veliki meri za poklicnimi spletnimi prevajalci in bodo zagotovo vedno prisotni. Èe kdaj obstaja napredno orodje, opremljeno s ponudbo jasnega in abstraktnega "razmi¹ljanja", bo to zadnja stran na¹e civilizacije. Èe povzamemo, v smislu izobra¾evanja dobrih prevajalcev, je potrebno ustvariti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne le uèijo prevode "besedo za besedo", temveè jih bodo podpirali na podroèju abstraktnega razumevanja danega jezika.& Nbsp;