Potovanje in noseenost

Biti dr¾avljan sveta se obvezuje. Ostajamo v svetu, kjer potovanje v najbolj oddaljene kraje sveta nima veè le nerealnih otro¹kih sanj. Da bi se premaknili na popolnoma novo resnico, nam ni treba veè delati, dovolj je, da vstopimo v letalo in po nekaj urah, ki smo jih pre¾iveli na nebu, se bomo ustavili na kopnem, da bi izpolnili 180-stopinjsko kulturo, ki se deli od prijatelja. Zato je jezikovna ¹ola drugih toliko pomembna in jih obvladuje v komunikativnem naslovu.

Po zadnjih podatkih na svetu deluje 201 dr¾av. ©tevilni med njimi imajo poleg svojih loèenih vsebin in naèinov svoj dom, edinstven uradni jezik, vèasih ¹e daleè od samega sebe. Na njihovem obmoèju so se razvila tudi regionalna nareèja, kot je na primer ka¹ubsko ali ¹lezijsko nareèje. Na ¾alost zaposleni ni pri¹el na svet z nadpovpreènim, celo izjemnim spominom, kar mu je omogoèilo, da je obvladal veè kot sto jezikov. Èe realistièneje pristopimo in analiziramo celo najdra¾jo okolico, lahko opazimo, da bo med va¹imi prijatelji zelo verjetno na¹el osebo, ki je definitivno visoko od treh tujih jezikov.Delovanje nekaterih poklicev je neloèljivo povezano z obièajnim dostopom do ¾ensk iz drugih delov sveta. Èe ne vidimo sebe kot hiperpolarnega, vendar ne govorimo popolno v angle¹èini, nem¹èini, franco¹èini, ¹pan¹èini, norve¹èini in italijan¹èini, nam bo previdno pri¹el tolmaè. To je nekdo, ki nas lahko vodi na poslovnih sreèanjih z oddaljenimi partnerji in prevaja besede, ki so izreèene na obeh straneh. Tak¹na re¹itev se zdi zadnja pravica, v miru, èe hoèe, da izvajamo moène izku¹nje in se profesionalno opustimo, ne vzamemo pametnega telefona v obliki aplikacije za pametne telefone, vendar ne bomo zahtevali od sogovornika, da bele¾i vsako izjavo, tako da lahko ovire, da vidijo njen polo¾aj v slovarju, ki ga je pripeljala pod svojo roko. Tolmaè ne bo le izbolj¹al vodenja poslovanja, temveè bo opravil tudi to, da se bomo v oèeh izvajalca izkazali kot zelo zaupanja vredni.