Ponudbo za varnostno presojo

Eksplozivno odporni sistemi so eksplozijsko odporna ekipa, ki se ukvarja s ¹estimi osnovnimi dejavnostmi. Ker pa je treba vsako industrijsko podjetje obravnavati posamièno, se konèni obseg potrebnih ukrepov doloèi na podlagi revizije eksplozijske varnosti. Pomembno je, da je sistem mogoèe vzeti za lastne naprave, fragmente naprav in celotne, velike industrijske obrate.

Standardni varnostni sistem vkljuèuje:

Identifikacija in ocena tveganja.Izdelava ocene tveganja verjetnosti eksplozije, v primeru novih nalo¾b pa bolj na ravni ustvarjanja.Doloèitev obmoèij, pri katerih obstaja nevarnost eksplozije, v primeru drugih nalo¾b, kako daleè, ¹e v obdobju naèrtovanja.Razvoj dokumenta, ki varuje pred eksplozijo.Prepreèevanje ali zmanj¹evanje tveganja eksplozijePreverjanje obstojeèih in izbiranje novih procesnih orodij in pogonov za vlogo v strogo eksplozijsko ogro¾enih obmoèjih.Minimiziranje virov v¾iga eksplozivnih atmosfer z uporabo elektrotehniènih re¹itev v eksplozijsko varni izvedbi, v stikalne naprave, svetila, kasete in plo¹èe, odgovorne za nadzor, preklopno opremo, varnostna stikala.Zmanj¹anje eksplozivne atmosfere z namestitvijo sistemov za zbiranje prahu, centralnega sesanja in prezraèevanja.Omejevanje uèinkov eksplozije na doloèeno ravenNamestitev sistema za prepreèevanje eksplozije.Namestitev sistema za razbremenitev eksplozije.Namestitev sistema za loèevanje eksplozij.

https://niko-antis.eu/si/Nikostop Antistress - Osvobodite se zasu¾njevanja!

Obseg izvedbe sistema za varovanje pred eksplozijo je odvisen od pomembnih potreb proizvodnega obrata. V okviru svojega imena strokovnjaki opravijo revizijo eksplozivne varnosti procesnih naprav, objektov in dvoran, ki so predmet direktive ATEX. Zato je izdelano poroèilo, ki izrecno doloèa kritiène toèke preuèevanih prostorov. To poroèilo je predpogoj za povedati obseg sistema, v katerem se bo uporabljal v doloèeni industrijski trgovini.