Poljski mo ki modni oblikovalci

Zadnjo soboto smo videli predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za integracijsko sezono. Med obèinstvom smo lahko odkrili celo ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Rafiniran prikaz je bil v najbli¾ji komponenti in polnost je potekala brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihova funkcija je bila uporabljena le pri naravnih in elegantnih tkaninah s temno obarvanimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad najbolj zraènimi, barvitimi maxi krili, ki so ustvarili kvaèkanje. Poleg njih je bila navdu¹ena tudi èipka, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z resniènimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene za naslednji boj. Obleka je bila prodana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo tudi na dra¾bi prodanih veliko oblaèil iz najsodobnej¹e kolekcije. Dohodek iz tekoèe dra¾be bo vrnjen v samostojni otro¹ki dom. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razlièna dobra in dobrodelna dejanja. Njeni lastniki so ¾e veèkrat dali svoje rezultate na prodajo in kako je bil predmet avkcije celo obisk posamezne tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da se bo najsodobnej¹a zbirka pridru¾ila revijam ¾e ob maju. Poleg tega je povedal, da podjetje naèrtuje odprtje raèunalni¹ke trgovine, kjer bi bile pomembne zbirke, ki so drugaène od tistih v stacionarnih te¾avah.Na¹e oblaèilno podjetje je upravièeno z naj¹ir¹imi proizvajalci oblaèil v regiji. Ima veliko tovarn v vsej dr¾avi. Zaposluje veè tisoè ljudi, v zadnjem, predvsem pa pri mnogih najbolj¹ih krojaèu, krojaèu in oblikovalcu. To podjetje obèasno ponuja zbirke v sodelovanju z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo toliko priznanja, da so pred zaèetkom trgovine pripravljene na dolge èakalne vrste zgodaj zjutraj. Te zbirke se dogajajo v tem doloèenem dnevu.Materiale te blagovne znamke ¾e vrsto let cenijo kupci, tudi v svetu, ko tudi v tujini. Pri pisanju o njej ni prav, da ne omenjamo veliko zadovoljstva, ki ga je prejela in ki trdijo, da je blago najvi¹jega razreda.

Oglejte si na¹o trgovino: Kirur¹ka oblaèila za enkratno uporabo