Plastieni prah

V podjetju, kjer stojijo prah, tekoèine, plini ali celo vnetljivi hlapi in ni doloèenih obmoèij, ki bi lahko bila eksplozivna, je treba brez odla¹anja pripraviti celovit dokument, imenovan ocena tveganja eksplozije.Upo¹tevati je treba, da je dol¾nost delodajalca doloèiti potencialno eksplozivne cone.

V obsegu odstavka 37. 1. Doloèba ministra za nacionalne zadeve in sveta z dne 7. junija 2010 o stanju po¾arne za¹èite stavb, drugih gradbenih objektov in obmoèij (Dz.U.10.109.719, tudi v toèkah, ko in V okoli¹kih obmoèjih, kjer se proizvajajo, shranjujejo, shranjujejo vnetljive snovi ali kjer se lahko proizvedejo zmesi, ki lahko povzroèijo eksplozijo, se opravi ocena tveganja eksplozije.Pri trenutni oceni je nujno treba navesti prostore, ki jim grozi eksplozija. V notranjosti in zunanjih prostorih je treba doloèiti ustrezna obmoèja eksplozije. Razviti je treba grafièno dokumentacijo s klasifikacijo in dejavniki, ki lahko povzroèijo eksplozijo.

Ocena nevarnosti eksplozije je treba oblikovati v skladu z veljavnimi evropskimi standardi, med njimi pa je treba omeniti naslednje:• PN-EN 1127-1: 2011 »Eksplozivne atmosfere. Prepreèevanje eksplozije in za¹èita pred eksplozijami.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Plinsko eksplozivno okolje.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere, ki vsebujejo vnetljiv prah,• Tehnièni standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinska omre¾ja. Eksplozivne cone Mnenje in dajanje.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, izbira in monta¾a elektriènih instalacij"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Lastnosti materialov glede na klasifikacijo plinov in hlapov - Metode vpra¹anj in tabelariène mo¾nosti"• PN-EN 50272-3: 2007 "Varnostne zahteve in gradnja sekundarnih baterij..