Opredelitev nevarnosti za oceno poklicnega tveganja

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in hitrih snovi. Parametri plinov in tekoèin v moèi dejstev so popolnoma razumljivi in dokumentirani. Zato je identifikacija nevarnosti, ki izvirajo iz njihove prisotnosti v proizvodnem procesu, precej enostavna. Stanje je veliko te¾je v primeru premikanja, skladi¹èenja ali predelave razsutega materiala. V primeru na videz ne¹kodljivih snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali papir na prahu, obstaja resna nevarnost eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske èistilne naprave so namenjene odstranjevanju usedlinskega prahu s parketa, gladkih povr¹in in konstrukcije orodij in dvoran. Na koncu je to ohranjanje èistoèe na podroèju dela in s tem za¹èita delovnih ljudi in strojev ter dodatkov pred ¹kodljivimi uèinki prahu, pri trenutni nevarnosti sekundarnih eksplozij. Vsako podjetje, ki upravlja industrijske naprave, mora izvajati namestitev v skladu z veljavnimi standardi, ki so bili uvedeni v direktivi na napravi.

Pomembna naloga, ki je osrednje sesanje:- varovanje zdravja in obstoj ¾ensk, ki delujejo v stanovanju, pred slabimi uèinki prahu.- za¹èito strojev in pripomoèkov pred okvarami zaradi prahu, \ t- varovanje struktur tudi oseb, ki opravljajo dejavnosti proti posledicam nenadzorovanega izbruha cvetnega prahu.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeV primeru, da v procesu sesanja sodelujejo vnetljive ali eksplozivne snovi, plini, prah, tekoèe hlape ali hibridne me¹anice, obstaja velika nevarnost nenadzorovane eksplozije. Zato bo dogodek verjetno spro¾il unièenje enote za odstranjevanje prahu in celotne enote. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni primerni za dru¾ino naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je navedeno zgoraj, je pravi pomen centralne vakuumske èistilne naprave zmanj¹ati tveganje sekundarne eksplozije z odpravo ti ostanki prahu. Re¹itev na eni strani poveèa varnost po¾arnih in po¾arnih enot, druga pa omogoèa zmanj¹anje stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Zato je treba opozoriti, da mora pri uspehu vnetljivih in eksplozivnih prahov namestitev centralnega sesanja izpolnjevati stroge zahteve direktive ATEX.