Opra evanje v eolnu

Graditi moramo s opra¹evanjem v moèi proizvodnih obratov. Pojavlja se med proizvodnimi procesi in ima veliko tveganje za zdravje zaposlenih. Torej obstaja dejavnik, zaradi katerega je treba prah odstraniti s posebnim sistemom. Kak¹ne dejavnosti ta gro¾nja v glavnem deluje? Prviè, vse vrste lesa in obdelave kovin, pri proizvodnji hrane in zdravil, pa tudi mnogi drugi.

Sistem za zbiranje prahu se uporablja za zmanj¹anje pra¹nosti. Zagotavlja neprekinjeno odstranjevanje neèistoè s posebnim sesanjem. Uporabljajo se lahko roèno ali na doloèenih lokacijah na pravem mestu. Te¾ava mora biti pri viru, tj. Na mestu, kjer nastaja prah. Tak¹no ukrepanje bo prepreèilo njegovo dvigovanje in ¹irjenje po prostoru. Treba je usposobiti zaposlene v finalu kot najbolj¹i naèin za obvladovanje problema. Poskrbimo tudi za stalno vzdr¾evanje in preverjanje celotnega sistema za zbiranje prahu, saj je lahko izpostavljen obrabi, ki je povezana z vsakodnevnim delom. Z naroèanjem tak¹ne metode se obrnite na dobavitelja, ki nam bo svetoval, kateri materiali bodo sestavljali celoten organizem in kateri filtri. Nato je to izjemno pomembno, ker so razlièni materiali deponirani v razliènih oblikah. Na primer, les ne povzroèa veèjih izgub, kovinski delci pa lahko po doloèenem èasu po¹kodujejo.

Dobro doloèen in dobro delujoè sistem za ekstrakcijo prahu bo omogoèil nepozabno in zanesljivo delo. Zaposleni ne bodo izpostavljeni vdihavanju ¹kodljivih onesna¾eval in njihove oèi bodo dobro spoèiti. Upo¹tevati je treba tudi dejstvo, da bo oseba, ki opravlja èisti in nezaprti objem, svoje delo opravljala uèinkoviteje. Premik prahu povsod lahko negativno vpliva na izdelek, ki ga ustvarjate. Kaj je zelo resen prah je na splo¹no zelo vnetljiv! Primer je verjetno moka, ki se bo razpr¹ila po ognju in se hitro vnela. Nato ga povzroèa visoka vsebnost ¹kroba, ki ima vnetljive lastnosti. Opaziti je mogoèe tudi druge izdelke, zato je treba previdno jemati le ta dejavnik.

Lahko reèemo, da je opra¹evanje temeljna te¾ava v mnogih industrijskih panogah. Vsi morajo uporabljati varnostne sisteme zaradi varnosti pri delu in uèinkovitosti. Zelo pogosto se stroji ne ujemajo s sistematièno knjigo z deli materialov. Da jih bodo unièili.