Oceno tveganja eksplozije

Podatkovne naprave za polo¾aj na obmoèju nevarnosti eksplozije morajo izpolnjevati najvi¹je varnostne vrednosti. Direktiva Evropske unije ATEX (iz Atmosphères Explosibles - opredeljuje bistvene zahteve, ki jih mora opraviti vsak proizvod, namenjen izvajanju v potencialno eksplozivnih atmosferah.

Obstaja veliko standardov, povezanih s tem naèelom, ki daje posebne zahteve, ko gre za doloèene izdelke. Za pogoje, ki jih direktiva ali standardi ne zajemajo, lahko veljajo notranji predpisi, ki veljajo v zadevnih dr¾avah èlanicah. Ti predpisi ne smejo biti neskladni z informacijami, niti ne morejo zaostriti njenih zahtev. Ker ATEX direktiva 94/9 / EC zahteva CE oznako. Proizvod "ATEX", ki je bil oznaèen z znakom Ex, je moral proizvajalec vnaprej oznaèiti z oznako CE in se seznaniti s postopkom ocenjevanja sodelovanja z obvezno udele¾bo izbranega prigla¹enega organa.V zaèetku 20. stoletja, kot v rudnikih premoga ni bilo veliko prostora za uporabo ustreznih strojnih olj, je bilo veliko po¾ara in eksplozij, ki so jih povzroèila gorljiva olja in metan. Ker je treba biti mati izumov, so se po mnogih nesreèah uporabljali tudi drugi oljni standardi, vodna olja, ki niso poveèala uèinka eksplozije metana. V nadaljnjem vidiku razvoja rudnikov so bile uporabljene prezraèevalne naprave, alarmi in metanski filtri. Izbrani primer je pomemben za pijaèo z mnogimi potrdili, da je no¹enje visokih vrednot, povezanih s predmeti na povr¹ini gro¾nje zaèetka, obvezna dol¾nost vsakega lastnika in èloveka. Neugodnost te obveznosti povzroèa tako izgube kot tudi materialne izgube.ATEKS, kot ¾e ime pove, ni izum Evropske unije, ampak vektor sprememb, ki na koncu odpravljajo gro¾nje zaradi njihovega videza. Uporaba splo¹no sprejetih varnostnih standardov je vodilno naèelo ohranjanja ¾ivljenja. Èeprav se nesreèe pojavljajo redko, so glavni razlogi vedno ¾elja po hitrem zakljuèku dela, ne uporabi standardov itd.Vkljuèitev v direktivo ATEX in njene podrejene vrednosti je osnovna zahteva za proizvodni in rudarski sektor ter storitve, povezane s podroèjem nevarnosti eksplozije (pri zadnji distribuciji goriv itd. Ne pozabite! Ne uporabljajte samo zdravih izdelkov, temveè razmislite o posledicah va¹ih napak!