O que e in vitro

In vitro oploditev ¹teje za povezavo jajène celice in sperme zunaj ¾enskega telesa. Za in vitro terapijo lahko pari uporabljajo pare, ki so poroèeni ali v neformalnih odnosih.Indikacije za in vitro so:1. zmanj¹ani parametri sperme (ne glede na osnovo,2. nezmo¾nost indukcije ovulacije,3. obstrukcija jajcevodov,4. endometrioza,5. neuspeh z uporabo razliènih metod asistirane reprodukcije, \ t6. nezmo¾nost doloèanja vzrokov neplodnosti.Ena najbolj dragocenih klinik za neplodnost na Poljskem je klinika In vitro Kraków.Potek zdravljenja je razdeljen na veè faz.Prvi datum je osnovni za oba partnerja, potrebno je opraviti vso medicinsko dokumentacijo o zdravljenju neplodnosti. Ob takem obisku se opravi zdravni¹ki pregled in pregled ¾ensk. Èlovek dobi napotnico za podrobna vpra¹anja.Pri dodatnih obiskih je zdravnik na podlagi rezultatov raziskav izbral tehniko in vitro oploditve. Èe ¾eli to zadevo, naroèi nadaljnja podrobna vpra¹anja.V nadaljnjem delu ¾enske mora poznati hormonsko stimulacijo. Konec tega je poveèanje ¹tevila zrelih oocitov. Zdravnik naroèi ultrazvok in preglede, na podlagi teh izdelkov, datum zbiranja oocitov za in vitro oploditev.V dogovorjenem èasu pacient komunicira s kliniko zaradi pomanjkanja. V anesteziji ima pribli¾no 15 minut. In partner komunicira in na kliniko v smeri sperme v zelo pripravljeno stanovanje na kliniki.V laboratoriju je ¹est vseh zbranih jajc usklajenih s spermo. Tako nastanejo zarodki.Oplodne jajène celice se postavijo v inkubator, kjer se lahko razvijejo ustrezni pogoji.Eden ali dva zarodka se vzamejo za oploditev in ju vna¹ajo v maternièno votlino, tako da lahko tam gnezdi.Bolnik po oploditvi mora ¾iveti mirno. Spolno abstinenco priporoèamo, dokler se ne opravijo testi noseènosti. Po 12 dneh se bolnik v kliniki predstavi v smislu testov, ki doloèajo raven HCG, ki potrjuje noseènost.