Nove proizvodne tehnologije

Vsako podjetje, ki namerava razmi¹ljati o razvoju osebnih zaposlenih, mora vlagati v njihovo upravljanje. Zato je izjemno pomembno, èe se v ime uvede inovativna tehnika. Trenutno nobena blagovna znamka ne more brez specializiranih informacijskih re¹itev. Pogosto so tehnologije, ki se uporabljajo v njih, na koncu napredovale, da jim le ustrezno usposabljanje zaposlenih omogoèa, da izkoristijo svoje prilo¾nosti.

Erp sistemi se danes uporabljajo na skoraj vseh podroèjih. Ti sistemi so veliko ¹tevilo prednosti. In èe jih raje uporabljate na velik naèin, morate biti ustrezno usposobljeno osebje. Erp treningi se izvajajo samo za podjetja, ki bodo implementirala ali ¾e implementirala re¹itve tega modela. Na trgu je veliko vrst teèajev. Izberejo svojo izbiro med dol¾nostmi zaposlenega in industrije, v kateri je priporoèen sistem erp. Ti stro¹ki so namenjeni osebju IT, ki deluje v korporaciji, poslovnim uporabnikom z metodo in zaposlenim, ki nimajo dostopa do dnevne programske opreme, kot so zaposleni v kadrovski slu¾bi, vendar uporabljajo nekatere njene vloge. Glede na vlogo, ki jo ima èlovek, bo intenzivnost ciljanja drugaèna. Delavec IT-ja bo dobil misel o administraciji stre¾nika, kje bo programska oprema delovala, ustvarjanju baz podatkov in varnosti celotnega sistema, kar bo vplivalo na ustvarjanje varnostnih kopij podatkov. Zaposleni v podjetjih bodo pridobili znanje predvsem na podroèju prenosa in analize informacij. Funkcionalno usposabljanje se bo osredotoèilo na osnovne stvari, kot je splo¹no seznanjanje z naèrtom ali delovanje koledarja podjetja. Nalo¾ba v re¹itev ERP je osredotoèena na pomembne stro¹ke. Zato, da bi kar najbolje izkoristili velike razlièice tega sistema, je potrebno imeti ekipo kompetentnih zaposlenih. Omeniti je treba, da se usposabljanja lahko individualno prilagajajo potrebam podjetja.