Motivacijo in razvoj zaposlenih

Usposabljanje je ime razredov, ki vam omogoèajo, da pridobite, dopolnite ali izbolj¹ate poklicno umetnost in kvalifikacije, ki so potrebne za izgradnjo doloèenega delovnega mesta. Usposabljanje osebja je obièajno kameralni teèaj z relativno majhno prisotnostjo, saj se v njih ¹teje najveè trideset ljudi. Potem je kategorija udele¾encev samodejno opozorila na velikost ¹olskega razreda in to zdru¾enje ni brez pomena. Usposabljanje osebja je tudi oblika izobra¾evanja, ki ni namenjena otrokom in mladim, temveè odgovornim. Priporoèajo se razliène metode usposabljanja, odvisno od znaèilnosti kategorizacije:

odprta usposabljanja - dostopna so praktièno vsem, medtem ko so novoustanovljena podjetja v njih dodatna, èeprav lahko podjetniki svojim zaposlenim podelijo tudi zadnjo vrsto usposabljanja, ki zajema vrsto stro¹kov sodelovanja. Poljska agencija za razvoj podjetni¹tva (PARP trenutno izvaja socialno kampanjo Nalo¾be v osebje, v kateri poziva k nenehnemu izbolj¹evanju kompetenc zaposlenih in zagotavlja internetno podatkovno bazo z informacijami o gradivu razpolo¾ljivega odprtega usposabljanja.zaprta usposabljanja - organizirana glede na potrebe posameznega subjekta naroèila (npr. usposabljanje osebja iz doloèenega podjetja, udele¾ence pa prosimo, da ta model usposabljajo pri lastniku, tj. organizatorju.notranje usposabljanje (interno usposabljanje - izvaja se s podporo lastnega osebja za usposabljanje doloèenega urada za zaposlovanje;zunanje usposabljanje - njihovo izvajanje naroèi specializiranim podjetjem za usposabljanje s strani organizatorja, ki je center za zaposlovanje. Obstaja ti register podjetij za usposabljanje (tj. subjekti, ki niso javni, zagotavljajo izven¹olsko izobra¾evanje na podlagi loèenih predpisov in se nana¹ajo na usposabljanje ¾ensk, ki i¹èejo zaposlitev, in brezposelnih, ki se financirajo iz javnih gradiv. Te ustanove so predmet vpisa v register podjetij za usposabljanje, ki jih izvajajo uradi za delo vojvodstva.