Modna revija eolnov

V soboto je potekala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj bodo oblikovalci pripravljali za rastno sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je bila v najtanj¹em dejstvu in vse je potekalo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Pri svojem delu so uporabljali samo èiste in zraène tkanine visokih barv, med katerimi so bile bomba¾, lan in svila. Na¹i novinarji so bili sestavljeni iz najbolj zraènih, barvitih maksijev, pripravljenih na kvaèkanje. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za majhne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape s te¾kimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in lepimi cvetovi.Po predstavi sku¹a ponuditi lepo poroèno obleko, pripravljeno za sodoben vzrok. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki iz tekoèe dra¾be bodo namenjeni va¹i siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dragocene in dobre ukrepe. Za dra¾bo smo ¾e veèkrat shranili blago lastnika, nato pa je bil predmet dra¾be celo obisk tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka v maju ¹la v domove. Poleg tega je obvestil, da namerava blagovno znamko odpreti spletno trgovino, v kateri bi lahko uporabljali razliène zbirke kot v fiksnih trgovinah.Njegova blagovna znamka je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil v dr¾avi. Ima veè tovarn na svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, zlasti najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Kak¹no obdobje ta vrednost opravlja z izmenjavami med pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda dobro sprejete, da so ¹e pred zaèetkom trgovine pripravljene v dolgih èakalnih vrstah, pripravljenih od posameznega jutra. Te zbirke se dogajajo en dan.Èlanki te dru¾be iz mnogih let hitro uporabljajo visoko prepoznavnost med uporabniki, tako v tujini kot tudi v tujini. Pisanje o njej ni primerno, da ne omenjamo moèi nagrad, ki jih je prejela, in tistih, ki jih i¹èe, da so rezultati najbolj popolne vrednosti.

Oglejte si svojo trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo