Metalurgija v orfebreriji

Trenutno je metalurgija del, ki ne vkljuèuje le plastiènih procesov oblikovanja in livarn, hkrati pa se priporoèa ¹tudij skupin na makro ravni. Ta projekt ponavadi izvaja raziskave metalografskih mikroskopov.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Najučinkovitejše sredstvo za izgubo teže

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. Vendar so mikroskopi, odvisno od mlaj¹ega naèina, zaèeli metalurgijo. V trenutnih èasih so potrebni pri delu z in¾enirskimi izdelki. Trenutno so na tem podroèju najpogostej¹i metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. Prisotna je slikovna tehnika, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki posveèajo pozornost strukturam na atomski stopnji in svetlobnih mikroskopih, ki imajo manj¹o poveèavo. Opazovanja, ki so bila izvedena z uporabo teh orodij, so ¹e posebej pomembna, saj zahvaljujoè temu lahko zaznavamo nov naèin razpok v blagu ali njihovem zaèetku. Mo¾no je izraèunati fazni prispevek in doloèiti toène faze. Zahvaljujoè temu lahko ugotovimo ¹tevilo in naèin vkljuèevanja, kot tudi mnoge druge pomembne elemente, iz dejstva gledanja metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo resnièno opazovanje strukture materiala, tako da lahko dolgoroèno prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega z lahkoto najdemo napake v materialu. Vendar pa je treba spomniti, da je ravnanje s tem modelom pohi¹tva te¾ko. Iz zadnjega dejavnika izkustva naj bi na njem opravljale le usposobljene osebe.