Medsebojne pogovore

V dobi ¹e veèjega pretoka znanja in mednarodnih transakcij ali korporacij se vse bolj pomembno ukvarja vsak prevajalec, ki uporablja tudi prevajanje dokumenta iz jezika v novega. Razlikujemo veè vrst finanènih ali pravnih prevodov, kot tudi same prevajalce, kot se pojavljajo.

Kar zadeva osnovni tip, tj. Zaprise¾ene prevode, jih sestavljajo zaprise¾eni prevajalci, ki so tudi ti zaupanje javnosti. Izvajanje tak¹nega razumevanja je potrebno za sodne in procesne dokumente, ¹olske dokumente, sprièevala, matiène spise, potrdila in druge uradne in odprte dokumente.

Potem bomo lahko spoznali specializirane prevode. Na ¾alost so tu potrebne posebne kompetence in zunanji certifikati za prevajalce, ki jih uporabljajo. Vendar pa mora biti ekipa ali en prevajalec, ki se igra s prevodom takih besedil, strokovnjak ali pa se zavedati v doloèeni industriji. Poleg sedanjega, na primer, mora tak¹na skupina vkljuèevati svetovalce in lektorje, kot so odvetniki, strokovnjaki za IT ali in¾enirji.

Na splo¹no lahko prevodi delujejo pravilno na vseh podroèjih ¾ivljenja. Seveda je pomembno, da spoznamo kar nekaj preprostih, ki obièajno predstavljajo najte¾je povpra¹evanje. Gre torej za obièajno pravne dokumente, kot so pogodbe, pisma o nameri, sodbe, notarske listine, garancije trgovin.Nato lahko loèite ekonomske in banène prevode, na splo¹no gospodarske. Sem sodijo vsa poroèila, nastopi in prijave za financiranje EU, poslovni naèrti, kreditne kartice, banèni predpisi itd.

Doloèeni so vsi komercialni dokumenti, kot so ladijski in tovorni dokumenti, materiali za ogla¹evanje in tr¾enje, carinski predpisi, vse prito¾be in ¹e sporazumi EU.

Med njimi se pogosto pojavljajo tehniène in informacijske publikacije, npr. Navodila za stroje in pripomoèke, predstavitve, poroèila, dokumenti s podroèja gradnje, lokalizacija programske opreme, tehnièna dokumentacija, navodila za uporabo raèunalni¹kega programa.

Imamo tudi medicinska besedila o dr¾avi, na primer evidence o kliniènih presku¹anjih, evidence o bolnikih, sezname medicinske in laboratorijske opreme, znanstvena besedila, znaèilnosti zdravil, letake in izdelke iz embala¾e za zdravila, dokumente o registraciji novih zdravil.