Industrijsko industrijo

V komunalnih hi¹ah in na razliènih uradih za zaposlovanje bi morala obstajati varnostna stikala. Predstavljeni so primeri dobro delujoèega sistema zgodnjega opozarjanja v najsodobnej¹ih eksplozijsko varnih in protipo¾arnih napravah. Zahvaljujoè njim se lahko izognete tragediji.

Revitalum Mind Plus

Varnostna stikala se organizirajo v mnogih drugih stilih in se lahko uporabljajo v razliènih situacijah.Na trgu so vidna varnostna stikala z loèenimi ventili, ki se lahko uspe¹no uporabljajo tudi pri drsnih in nagibnih vratih. Lahko jih namestite na videz ali na ¾ivo opremo. Dodana so varnostna stikala s posebnimi ventili in varnostna za¹èita. pokrovi se lahko vzamejo vedno v delovni sezoni, morajo biti naprave dobro name¹èene, saj je njihova prednostna naloga zagotoviti varnost naprav.Polo¾ajna stikala z varnostnimi deli se uporabljajo pri velikosti eksplozijske za¹èite tako strojev kot konstrukcije. Namen njihove uporabe izhaja iz sprejetih direktiv EU.Drugi model so stikala za zasilno zaustavitev. Pridobljena je za vgradnjo v stroje in dodatke, ki jih ni mogoèe zavarovati z uporabo odstranljivih pokrovov za stroje. Stikala za zasilno zaustavitev v nasprotju s pozicijskimi stikali lahko spro¾ijo funkcijo e-zaustavitve na kateri koli dol¾ini kabla.Varnostna stikala so tudi odklopniki za zategovanje pasu in napetost jermena. Uporabljajo se v napravah, ki jih prina¹ajo za prevoz materialov. Njihovo naroèilo je spremljanje stopnje napetosti jermena. Pri pravilni napetosti jermena je stikalo vklopljeno.