Igra na blagajni

Verjetno smo se vsi enkrat sreèali na trgovinskem in drugem trgu z blagajnami. Na njih prodajalci pre¹tejejo svoje materiale in nam po¹ljejo potrdilo. Pogosto in ne vemo, kaj ta znesek daje. V dr¾avi se lahko veèina izraèunov zlahka pripravi na kalkulatorju. Zakaj je blagajna oznaèena dobava z moèjo imen in trgovin?

Blagajna je registracijski znesek. Gre za trenutno elektronsko napravo, katere poveljevanje je registracija prometa in dodatno tudi zneskov davkov. Vkljuèujemo tudi davek na dohodek in DDV za znesek davka. Maloprodajna prodaja vpliva na njen znesek. V nasprotju z videzom nekateri od teh zneskov ne vsebujejo fiskalnega spomina. Vsi podatki o nakupu so shranjeni v zunanjih, pravilno zavarovanih spominih. Vendar so blagajne ¹e vedno najbolj priljubljene. Uporabljajo se ravno na Poljskem, v Italiji in Grèiji. Tak¹ne blagajne imajo loèen fiskalni spomin s posebnimi lastnostmi. Zagotavljajo edinstveno ¹tevilko. Ob koncu dneva prodaje se za tak¹ne blagajnike priporoèajo zneski davka. Nato so neto in bruto vrednosti.

Pomembno je tudi razmisliti, kdo bi moral predstavljati tak fiskalni znesek. Resnièno ¾eli od dohodka vseh blagovnih znamk ali zasebnih ¾ensk. Èe prihodek prese¾e doloèeno omejitev, morate vlagati v davèno valuto. Vi¹ino stene poudarja Ministrstvo za finance. Obstaja veè kot le doloèena skupina blaga, ki se lahko prodaja le, èe se ukvarja s takim fiskalnim zneskom. To je, med drugim, za alkohol in tobaène izdelke. Po zakljuèku prodajnega dneva si vsak èlovek danega denarja prizadeva pripraviti dnevno fiskalno poroèilo. Nepogre¹ljiva je in traja kasneje shranjena v mislih dane blagajne. Kasneje je ni mogoèe spremeniti ali izbrisati.

Seveda se blagajne ¹e vedno najpogosteje uporabljajo v skladi¹èih in supermarketih. Èe pa vodimo zasebno podjetje in na¹ dobièek prese¾e doloèeno mejo, moramo vlagati tudi v tak¹no elektronsko napravo. Zahvaljujoè njemu bomo to storili z nekaj formalnostmi.