Gastronomska tehnologija in medenjaki

Direktiva ATEX, imenovana tudi nova direktiva o obna¹anju, je dokument, katerega pomemben naèrt je pribli¾evanje zakonodaje dr¾av èlanic Evropske unije v zvezi z za¹èitnimi sistemi in napravami, ki se sprejemajo na obmoèjih, ki so izpostavljena nevarnosti eksplozije metana ali prahu.

Te informacije predvsem opredeljujejo osnovne varnostne zahteve, ¹iroko paleto izdelkov in naèine za dokazovanje skladnosti s prvimi varnostnimi zahtevami.Pri tem imajo kljuèno vlogo evropske norme, ki podrobno opisujejo tehniène naèine dokazovanja skladnosti z varnostnimi zahtevami. Glede na informacijo, da je material ne¾en s standardom, naj bi ga sinhronizirali z pomembnimi varnostnimi zahtevami.Skupne atex zahteve za opremo in za¹èitne sisteme, ki se uporabljajo na potencialno eksplozivnih obmoèjih, so v Prilogi II k Direktivi. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, naèrtovanju in gradnji, mo¾nih virih v¾iga, nevarnostih, ki izhajajo iz zunanjih ukrepov, zahtevam glede varnostnih naprav in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.V skladu s smernicami mora proizvajalec omeniti, da prepreèi nastanek eksplozivne atmosfere s posodami in za¹èitnimi slogovi, da prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, da prepreèi ali omeji eksplozijo.Naprave in za¹èitni sistemi morajo biti zasnovani tako, da prepreèujejo mo¾nost eksplozije. Pripraviti jih je treba s poznavanjem tehniènega znanja. Strani in komponente naprav morajo delovati stabilno in skupaj z navodili proizvajalca.Vsa oprema, obrambni sistem in naprave morajo imeti oznako CE.Materiali, ki se uporabljajo za namestitev naprav ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in vsebino, ki bi lahko spro¾ila potencialno eksplozijo, ne sme biti nobenih reakcij.Posode in za¹èitni sistemi ne smejo povzroèiti po¹kodb ali drugih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da proizvodi njihovega ustvarjanja ne ustvarjajo previsokih temperatur in sevanja. Tudi ne morejo imeti elektriènih nevarnosti, ne morejo vplivati na nevarne situacije.