Diagram zasilne razsvetljave

V vsakem domu, v kateri koli pisarni in priljubljeni ustanovi je nujna razsvetljava za hrano in varnost. V katerih zadevah lahko deluje? Kaj bi morali vsi vedeti o toèki tak¹ne razsvetljave?

Varnostna luèOsvetlitev v sili je prostor, ki prihaja iz drugih virov, razen osnovne svetlobe. Pomembno je, da jo uporabite med okvaro, èeprav je omejitev te vrste razsvetljave le na vlogo rezervne svetlobe zagotovo trdna napaka. Naèin, kako se bo uporabljal, doloèajo ¹tevilni dejavniki, vkljuèno z izbranimi svetilkami za zasilno razsvetljavo in ¹tevilnimi re¹itvami, ki ustrezajo zahtevam doloèene institucije. Zakon o gradnji je zasnovan in urejen v enem primeru, v katerem je zasnova in ureditev zasilne razsvetljave.

Kak¹no ogla¹evanje za problem te svetlobe je za normalno osebo najpomembnej¹e?Zasilna svetilka za mnoge ¾enske se vsakiè pribli¾uje z rezervno razsvetljavo. Zahvaljujoè mu, da je v primeru te¾ave z dobavo osnovne svetlobe mo¾no opraviti delo. To je zelo pomembna potreba v takih stanovanjih, kot so pisarne, banke, klinike in bolni¹nice, v katerih je tema, ki se pojavi okoli, vzrok velikih te¾av. Osvetlitev v sili je tudi evakuacijska razsvetljava. Osvobodi nas v primeru gro¾nje, zahvaljujoè mu, da zapustimo ogro¾eno sobo na priroèen naèin, da gremo ven iz stavbe. Tak¹na osvetlitev se ponavadi igra med po¾ari, ki je osnova za njeno natanènej¹e obve¹èanje o po¾arnih predpisih.

 /05/oprawy-oswietlenia-awaryjnego-lampy-led-ex-atex.pdfOsvetlitev evakuacijske poti je zelo pomembna vloga in oblika, na kateri bodo tak¹ne svetilke postavljene na ulico, je lahko odvisna od obstoja veliko ljudi. Njihovi naèrti so preprosti - izgledajo kot pot pobega. Omogoèajo tudi dostop do teh orodij, ki lahko v primeru po¾ara re¹ijo ¾ivljenje ljudi, ki se izteèejo iz stavbe. Da bi tak¹ne svetilke delovale v zasebni funkciji, ¾elijo obstajati dobro znane. Obravnava njihovo ¹tevilo, oznake in mesta, kjer bodo postavljeni. Pri tem je ¹e posebej pomembna skrb glede velikosti svetilk in berljivosti podatkov na njih. To je pomembno predvsem za ljudi v trenutnih krajih, kjer imajo lahko starej¹i tudi pomembne evakuacije, pa tudi tiste, ki jih nameravajo okvariti z oèmi.