Dekorativna domaea razsvetljava

Stali¹èe v oddaljenih objektih se lahko ¹teje, da vèasih v njih odkrije nepredvidljive situacije. Eden od njih je, ko nenadoma zmanjka prometa, zadnji koridorji, pa tudi sobe, se bodo potopili v popolno temo. In lastnik objekta je te¾ko skrbeti za opremljanje toèk z gasilnimi posodami. Res je, da vse, kar bi moralo biti v predmetu, ne obstaja, tako da se lahko gospodje, ki se odloèijo, poèutijo varne, tudi v obliki nevarnosti.

Izjemno pomembno vpra¹anje imajo svetilke za zasilno razsvetljavo, s katerimi lahko hitro najdete naèin za izhod iz doloèenega objekta. Namestiti jih je treba v idealnem primeru na tleh celotnega sredi¹èa, ¹e posebej v hodnikih, ki gredo do izhodnih vrat. Pomembno je, da se preprièate, da namestitev tak¹ne razsvetljave ni preveè zapletena in hkrati zagotavlja moèno svetlobo.

V prodaji lahko i¹èete ¹tevilne razliène svetilke, ki jih izberete v razredu zasilne razsvetljave, nato pa je vredna pozornosti izjemna vzdr¾ljivost konstrukcije. To je zadnji izjemno pomemben, èe v primeru stavbe izbruhne po¾ar. Tak¹na razsvetljava mora biti odporna na visoke temperature, tako da bi vsakdo, ki je bil zbran v doloèenem domu, imel dovolj èasa za odhod.

Pri izbiri posebne svetilke za zasilno razsvetljavo je vredno posvetiti pozornost zadnjemu obsegu ¾arèenja. Pomembno je, da se pri poplavi uporabi druga zgradba. Hodniki se drugaèe izbolj¹ujejo, obstajajo razliène dol¾ine, vèasih tudi vi¹ine, in tak¹na razsvetljava mora biti neposredno povezana z arhitekturo danega objekta. ©ele takrat bo resnièno popolnoma funkcionalen in bo lahko pravilno izpolnil na¹o vrednost.

Pri izbiri tak¹ne razsvetljave je prav tako vredna pozornosti na zadnjo, v kateri je dovoljen obrazec na njih, in takoj, ko bo potrebno, bo vkljuèen. Morate poèakati z zadnjim, da je njegov konèni cilj poudariti znake za izhod v sili in mo¾nosti, ki jih pravijo za izhod. Zaradi slednjih razlogov je prièakovati, da zasilna razsvetljava ne bo izpostavljena tako jasno, kot je pomembno.