Cenik mikroskopskih eepov

Za tiste, ki ne plaèajo z naslovom davka prek blagajne, servisna knjiga ne bo vsebovala nobenega pomembnega priznanja. Kljub tistim, ki se odloèijo, da bodo postali vatowcami, ali da prodajajo izdelke in ponujajo storitve, pri èemer bodo upo¹tevali, da uporabljajo davèno blagajno kot nerezident, bodo tak¹no knjigo postavili na doloèeno mesto. Upo¹tevati je treba, da ima lahko izguba servisne knji¾ice davène blagajne resne posledice za vlagatelje. ©e posebej, in to se bo zgodilo, ko bo poslovne¾ posku¹al prikriti to prilo¾nost tako pred storitvenim podjetjem kot pred davènim uradom.

Storitvena knjiga je potrebna, ker bele¾i vse vrste festivalov in oskrbo. Po naèelu vpisov s spletnega mesta lahko predstavnik davènega urada odloèi, ali je poslovne¾ pravilno vodil evidence ali ne. Èe se pridru¾i izgubljeni ali po¹kodovani storitveni knjigi, obvestite urad o tem primeru. Izstopa ne samo, da poroèa o tem, da je knjiga izgubljena, temveè da poka¾e, kako je pri¹la do zadnje. In to ni konec dol¾nosti, ki si jih mora podjetnik zapomniti v tak¹ni stvari.

Pomembno je tudi, da po prijavi izgube uradu poklièete davèno dru¾bo, nov filter, ki opravlja storitev, in pregleduje blagajno. Njen mo¾ nam bo dal dvojnik. Kot je bilo omenjeno, je namen te institucije podpreti knjigo. Èe pa v preteklih letih uporabljate storitve drugih storitvenih podjetij, morate upo¹tevati, da lahko dvojnik knjige povzroèi pomanjkljivosti. Zato je najbolje, da se ta register vodi tako, da vedno pride na mesto, kjer ga ni mogoèe sprejeti ali kjer ni dostopno vsem.

V primeru, ko predstavnik davènega urada ugotovi, da obstajajo nepravilnosti v dvojniku, lahko ravna vsaj s potrebo po vrnitvi nadomestila za nakup blagajne. Poleg tega, èe se je podjetnik sam odloèil, da bo s pisarno ¹tel plaènik DDV, bi se po takem incidentu lahko zgodilo, da bi se moral vrniti s to vrsto vodenja evidenc.