Brezmejno ozemljitev

Ozemljitev je neke vrste uèinkovit naèin za¹èite pred strelo.Zato obstaja ¾ica, ki se osredotoèa na prevodnik, ki je dobro prevoden material.

Najbolj primerni vodniki so voda, grafit, ¾elezo, jeklo, aluminij, zlato, baker in srebro.Vodnik pove¾e telo z elektrificiranim tlom tudi zaradi tega vezanja, ki ga elektrificirano telo vrne ali prevzame, kar posledièno povzroèi svojo brezbri¾nost.

Konstrukcija ozemljitvene naprave ni posebej zapletena. Tak¹na naprava je podana iz ozemljitvene elektrode in ozemljitvene ¾ice, prikljuène ¾ice, sponke ali tirnice in ozemljitvenih ¾ic.Obstajajo razliène vrste ozemljitve. Osnovni tipi so: strelo, pomo¾na, uèinkovita in za¹èitna ozemljitev.

Pri ozemljitvi imajo pomembno vlogo ozemljitvene objemke. Te spone so izdelane iz aluminija in omogoèajo prikljuèitev strelovodnih procesov za gradnjo. Ozemljitvene sponke ali ozemljila so del ozemljitvenega sistema konstrukcij in zagotavljajo elektrièno povezavo doloèene skupine ¾ic v smislu ozemljitve.Terminali zaradi gradnje doma izstopajo po naravni, stisnjeni, ravni; enostavne stiskalnice; kotno stisnjeno ravno; kotni stisnjeni; off-line - stisnjeni spoji.Vrsta objemke in njena struktura je med drugim doloèena s ¹tevilom prikljuèenih ¾ic, ki se uporabljajo za ozemljitev.

Povezava ozemljitvenega vodnika z ozemljitvijo mora biti natanèno izvedena in izpolnjena prièakovanja za elektrièno povezavo.Zadnji projekt vkljuèuje termièno varjenje z uporabo stiskalnic, vijaènih sponk ali drugih mehanskih prikljuèkov. Mehanske spoje je treba namestiti po pravilih, ki so doloèena v skladu z navodili proizvajalca.Pri izdelavi sistema za za¹èito pred strelo je treba posebno pozornost nameniti uporabljenim prikljuèkom, ki ne smejo po¹kodovati ozemljitvene elektrode ali ozemljitvenega vodnika. V sklopu tak¹nega sistema je pomembno uporabiti in uporabiti naèelo, da vezi in roèaji, ki so sestavljeni samo iz spajkanega spoja, ne zagotavljajo dobre tehniène trdnosti in se lahko po¹kodujejo.