Blagajna za otroke

Na uporabnike blagajn, ki se posebej odzivajo na lastnike teh naprav, obstajajo ¹tevilne obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih doloèb. Fiskalne blagajne so druga vrsta naprav, ki so povezane s poslovno dejavnostjo, uporaba katere je strogo urejena z drugimi zakoni in odloèbami. Nobena od naprav, vkljuèenih v ime, kot so raèunalniki, telefoni ali celo specializirani proizvodni stroji, ni bila obogatena s toliko nalogami kot blagajne.

Takoj po nakupu blagajne morate vlo¾iti prijavo v davèni naslov. Urad bo na blagajni dala edinstveno ¹tevilko. Obvezna je uporaba toèke na kateri koli blagajni, ki jo uporabljate, vsi bodo prejeli drugaèno edinstveno ¹tevilko. Naslednja stvar je fiskalizacija blagajne, ki jo je mogoèe doseèi le s poobla¹èenim servisom. Krakovska finanèna podpora ne pomeni samo prodajne toèke, ampak tudi poobla¹èene storitve. Treba je podpisati pogodbo o servisiranju vseh finanènih blagajn v podjetju s samo storitvijo, veliko na mestu, kjer so dobile davène naprave. V davènem uradu morate zagotoviti podatke o storitvah, ki so odgovorni za zneske v dejanskem podjetju. Davèni urad mora biti tudi dokazilo o zamenjavi storitve blagajne. Pri uspehu neuspeha, vendar je ta izbrana storitev profesionalna, da popravi blagajno, vendar lahko ta storitev v pomnilniku naprave izvede vsak obrat. Pri registraciji prodaje v registru ali istem sadju ali storitvah je potrebno izdajati periodièna davèna poroèila. To so ponavadi dnevna, meseèna in letna poroèila in pogosteje èetrtletno. Pomanjkanje poroèila lahko povzroèi denarne kazni lastniku blagajne. Ko uporabljate blagajne, se je treba spomniti na njihovo redno preverjanje, ki lahko deluje samo na to izbrano storitev. Takrat je izjemno pomembna, saj lahko kazni za neuspeh pri pregledu blagajne podjetju nedvomno ote¾ijo. Vsa dokumentacija, ki se nana¹a na blagajno, vkljuèno z delovanjem blagajne, periodiènimi davènimi poroèili, je treba hraniti skupaj s specifikacijo podjetja. Urad lahko pregleduje vse dokumente eno leto po koncu uporabe blagajne ali celo po zakljuèku dejavnosti. Pri zaprtju podjetja morate poskrbeti za zadnjo obveznost lastnika - prebrati fiskalni spomin blagajne, ki ga je mogoèe videti samo v slu¾bi.