Asimilacija znanja s strani otroka

Mednarodno sodelovanje med razliènimi poslovnimi sektorji zahteva upo¹tevanje enotnih standardov, katerih pravilno razumevanje je uporaben za izdelavo predpisov. Projekt za izbolj¹anje pomanjkljivosti usklajevanja in poenostaviti komunikacijo med drugimi podjetniki, strokovnjaki iz bogatih podroèju tehniènega prevajanja oblikovanje potrebnih dokumentov, kadar so ti postopki.

Samo uèenje jezika ni dovoljTehnièni prevodi so vrsta prevoda, ki poleg znanja doloèenega jezika zahteva tehnièni prevod v podroèje, za katerega se uporablja doloèeno besedilo. Navedena specializacija je nepogre¹ljiva v primeru prevajanja dokumentov, ki so bogati z znanstveno ali tehnièno terminologijo industrije. Zato je priprava tehniènega prevoda delo, ki ga je naroèil specialist za doloèen jezik in¾enirjem ali raziskovalcem.

Tehnièna dokumentacija

vir:Dokumenti, ki so predmet tehniènih prevodov, vkljuèujejo pogodbe, specifikacije, programi, priroèniki, katalogi in standardi. Tak¹en ¹tudij je treba uporabiti pri opravljanju dela, pri èemer je treba pridobiti smerna znanja, to je proizvodnja, industrija, mehanika, raèunalni¹tvo ali elektronika. Pogosto se pred tehniènim prevodom z naroènikom analizira vsebina dokumentov v smislu izbolj¹anja strokovne terminologije in besedi¹èa industrije. Posvetovanja se uporabljajo za standardizacijo leksikona dokumenta v smislu specializiranih virov, ki jih uporablja urad. Strokovnjaki prav tako priporoèajo, da se tehnièni prevodi, prevedeni v doloèen jezik, posredujejo tudi izvornemu govorcu za preverjanje doloèenega nareèja, da bi bili popolnoma preprièani v jasnost in skladnost na¹ega prevoda.